เนื้อหาหลัก
:::
กลับหน้าแรก โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร

เวลาประกาศ:2021.12.22 จำนวนการค้นหา:5474 列印頁面

การทำความเข้าใจเส้นทางจราจร
เส้นทางจราจรบนถนน
เพื่อส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภัยด้านการจราจรทางถนน สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)ได้จัดตั้ง "คณะกรรมการความปลอดภัยด้านการจราจรบนทางหลวง (NRTSC : National Road Traffic Safety Commission)" ภายใต้กระทรวงคมนาคมและการสื่อสารในปี ค.ศ.1983
มีหน้าที่ในการวางแผนและกำกับดูแลหน่วยงานบริหารความปลอดภัยการจราจรทางถนนทั่วประเทศ พร้อมจัดตั้งคณะกรรมโดยเชิญชวนตัวแทนจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งจะมีการประชุมหนึ่งครั้งต่อเดือนเป็นประจำ เพื่อทำการตรวจสอบและศึกษาปัญหาด้านความปลอดภัยของการจราจร พร้อมกำกับดูแลหน่วยงานระดับเทศมณฑลและนครเพื่อให้ดำเนินการตามมติของที่ประชุม
 
งบประมาณ
งบประมาณของ NRTSC จะอยู่ที่ 1.76% ของรายได้ภาษีน้ำมัน  ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 3 ร้อยล้านดอลลาร์ไต้หวัน (10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ต่อปี
 
หน้าที่
1. เพื่อเสริมสร้างการวางแผนโครงการพิเศษด้านความปลอดภัยการจราจรทางถนน และการประสานงานและการกำกับดูแลในการดำเนินการ
2. การตรวจสอบ การกำกับดูแลและติดตามการวางแผน การใช้จ่ายและสถานะในการดำเนินการด้านความปลอดภัยการจราจรทางถนนและโครงการในการดำเนินกิจกรรมของเทศมณฑลและนคร
3. การเสนอแนะในการแก้ไขกฎหมายข้อบังคับด้านความปลอดภัยการจราจรทางถนน
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และการศึกษากรณีพิเศษเกี่ยวกับความปลอดภัยการจราจรทางถนน
 
โครงการสำคัญด้านความปลอดภัยการจราจรบนทางหลวง
เราได้จัดตั้งและส่งเสริม "การปรับปรุงระเบียบการจราจรบนทางหลวงและโครงการความปลอดภัย" ทุก ๆ สามปีตั้งแต่ปี ค.ศ. 1982 เพื่อเสริมสร้างความเป็นระเบียบและความปลอดภัยของการจราจร พร้อมทั้งช่วยลดการเสียชีวิต การบาดเจ็บ และความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจากอุบัติเหตุของยานยนต์ และประสานงานด้านแผนงานและโครงการดำเนินงานประจำปีกับรัฐบาลกลางและท้องถิ่น ผ่านการเชื่อมโยงของวิศวกรรมจราจร การบังคับใช้ การให้ความรู้ การโฆษณาเชิญชวน และการควบคุมยานยนต์ เป็นต้น โครงการที่กำลังดำเนินอยู่ในปี ค.ศ. 2011 เป็นปีที่สองของโครงการรอบสามปีครั้งที่ 10
 
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีประเด็นสำคัญ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ การลดอุบัติเหตุของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ผู้ขับขี่สูงอายุ และผู้ขับขี่ในขณะที่มึนเมา
เราได้สนับสนุนโครงการ "คนเดินถนนใช้ทางก่อน" ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2010 โดยได้ส่งเสริมแนวคิดการให้ความสำคัญกับคนเดินถนนเป็นลำดับแรกเมื่อยานพาหนะ ยานยนต์เข้าใกล้ทางแยก โครงการสำคัญที่เรามุ่งเน้นเป็นหลักคือ "การดำเนินการตามโครงการปรับปรุงสถานที่ที่อาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายในพื้นที่ไต้หวัน", "การหยุดยั้งการขับรถในขณะมึนเมา", "การส่งเสริมการใช้หมวกกันน็อคโดยการบังคับใช้และการให้ความรู้", "การส่งเสริมโครงการแนวคิดของสิทธิ์ในการใช้ถนน" ทำให้คนเดินถนนและผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจรในด้านลำดับความสำคัญของการสัญจร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "การขับขี่มอเตอร์ไซค์อย่างเป็นระเบียบ" นอกเหนือจากการทบทวนและแก้ไขกฎหมายและข้อบังคับในการจราจรเป็นระยะ ๆ แล้ว ในปัจจุบัน "การลงโทษตามระดับความผิดในการละเมิดกฎหมาย", "โครงการคาดเข็มขัดนิรภัย", "การหยุดยั้งผู้ขับขี่จากการใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่" และ "การหยุดยั้งผู้ขับขี่ยานพาหนะหนักขณะที่มีอาการการมีนเมาแล้วขับและการขับขี่ด้วยความเร็ว" ได้ค่อย ๆ ส่งเสริมผ่านมาตรการโฆษณาเชิญชวนด้านการจราจร การบังคับใช้กฎหมายจราจร การเข้าร่วมการเรียนรู้ความปลอดภัยในการจราจรเป็นต้น นอกจากนี้ "โครงการใช้เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก" กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ

นอกจากนี้ ตามโครงการ "ความปลอดภัยทางถนน 10 ปี (ค.ศ. 2011~2020)” ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งสนับสนุนโดยองค์การสหประชาชาติที่มีหัวข้อคือความปลอดภัยทางถนน เราและกระทรวงศึกษาธิการ กองบัญชาการตำรวจ สำนักงานข้อมูลรัฐบาล ได้ร่วมกันสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลที่ว่าการบาดเจ็บจากการจราจรบนท้องถนนนั้นสามารถป้องกันได้ และปลุกจิตสำนึกของผู้คนต่อการบาดเจ็บจากการจราจรบนท้องถนนและค่าใช้จ่ายมหาศาลที่เกิดขึ้นต่อสังคม
ไปที่ด้านบน